సంప్రదించండి
సాంఘిక ప్రసార మాధ్యమం
పేజీ_బ్యానర్

ఉత్పత్తులు

2004 నుండి, 150+దేశాలు 20000+వినియోగదారులు

షీట్ మెటల్ లేజర్ కట్టింగ్ మెషిన్

మందపాటి ప్లేట్‌ల యొక్క స్థిరమైన బ్యాచ్ కటింగ్‌ను చాలా కాలం పాటు గ్రహించడానికి ఇది వినియోగదారులకు బలమైన హామీని అందిస్తుంది

షీట్ & ట్యూబ్ మెటల్ లేజర్ కట్టింగ్ మెషిన్

మందపాటి ప్లేట్‌ల యొక్క స్థిరమైన బ్యాచ్ కటింగ్‌ను చాలా కాలం పాటు గ్రహించడానికి ఇది వినియోగదారులకు బలమైన హామీని అందిస్తుంది

ఫైబర్ లేజర్ ట్యూబ్ కట్టింగ్ మెషిన్

మందపాటి ప్లేట్‌ల యొక్క స్థిరమైన బ్యాచ్ కటింగ్‌ను చాలా కాలం పాటు గ్రహించడానికి ఇది వినియోగదారులకు బలమైన హామీని అందిస్తుంది

అధిక శక్తి లేజర్ కట్టింగ్ మెషిన్

మందపాటి ప్లేట్‌ల యొక్క స్థిరమైన బ్యాచ్ కటింగ్‌ను చాలా కాలం పాటు గ్రహించడానికి ఇది వినియోగదారులకు బలమైన హామీని అందిస్తుంది

లేజర్ శుభ్రపరిచే యంత్రం

మందపాటి ప్లేట్‌ల యొక్క స్థిరమైన బ్యాచ్ కటింగ్‌ను చాలా కాలం పాటు గ్రహించడానికి ఇది వినియోగదారులకు బలమైన హామీని అందిస్తుంది

లేజర్ వెల్డింగ్ యంత్రం

మందపాటి ప్లేట్‌ల యొక్క స్థిరమైన బ్యాచ్ కటింగ్‌ను చాలా కాలం పాటు గ్రహించడానికి ఇది వినియోగదారులకు బలమైన హామీని అందిస్తుంది

Cnc బెండింగ్ మెషిన్

మందపాటి ప్లేట్‌ల యొక్క స్థిరమైన బ్యాచ్ కటింగ్‌ను చాలా కాలం పాటు గ్రహించడానికి ఇది వినియోగదారులకు బలమైన హామీని అందిస్తుంది

ప్లేట్ రోలింగ్ యంత్రం

మందపాటి ప్లేట్‌ల యొక్క స్థిరమైన బ్యాచ్ కటింగ్‌ను చాలా కాలం పాటు గ్రహించడానికి ఇది వినియోగదారులకు బలమైన హామీని అందిస్తుంది

కార్నర్ కట్టింగ్ మెషిన్

మందపాటి ప్లేట్‌ల యొక్క స్థిరమైన బ్యాచ్ కటింగ్‌ను చాలా కాలం పాటు గ్రహించడానికి ఇది వినియోగదారులకు బలమైన హామీని అందిస్తుంది
రోబోట్
రోబోట్
రోబోట్
రోబోట్
రోబోట్
రోబోట్